Organització

Informació sobre: Sessions Plenàries, Junta de Govern local i Convocatòria de Plens

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. En el plenari es debaten totes aquelles qüestions que afecten de manera directa al municipi i a la seva ciutadania.Actualment el plenari de l'Ajuntament de Godall...
Junta de Govern Local  La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per...
Ajuntament de Godall
Properes convocatòries de sessions plenàries de l'Ajuntament de Godall 02/06/2021 29/04/2021 31/03/2021
Subscriure a