Serveis Generals

Assistent Social 

El Servei Bàsic d'Atenció Social està format per personal tècnic en l’àmbit social, compost per les disciplines de treball social i educació social, i té l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. Per fer-ho es promouen els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.

 

Dinamització Econòmica

Montsià Actiu, és un projecte de desenvolupament econòmic local liderat pel Consell Comarcal del Montsià,  planificat i executat en cooperació amb els 12 Ajuntaments de la comarca de Montsià, entre els que s'hi troba el poble de Godall, i que compta amb l’adhesió de 16 organitzacions socials i econòmiques del territori i 45 empreses privades. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local. Montsià Actiu desenvolupa accions en aquests àmbits: Suport a les empreses. Suport a les persones en situació d’atur. Organització i planificació del desenvolupament local.

 

Jutge de Pau

Un jutjat de pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal corresponent. Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis en què no hi hagi Jutjats de Primera Instància i Instrucció (art. 99 de la LOPJ). Van ser creats per Reial decret de 22 d'octubre de 1855.

 

Arquitecte Municipal

Proposar i redactar planejaments per l'Ajuntament inclòs seves modificacions. Informes sobre les alineacions, rasants i l'ordenació de planejament. Informes sobre desperfectes i deficiències de el patrimoni municipal. Producció de plànols, informes tècnics i pressupostos detallats.

 

Secretaria i Administració

Realitza les funcions establertes per aquest lloc de treball en la legislació de funcionaris amb Habilitació de caràcter nacional; és responsable de les funcions d’assessorament legal preceptiu, de donar fe pública dels actes i acords; així com la direcció i supervisió dels treballs del personal que li sigui assignat.

 

 

ALTRES SERVEIS

 

Col·legi Sant Salvador

Llar d'Infants

Escola de Música - Agrupació Musical de Godall

Consultori Local

Casal de la Gent Gran

Casal Municipal

Centre d'Interpretació Serra de Godall

 
Subscriure a